Kalendarium

1939

1.09 początek agresji niemieckiej
17.09 początek agresji ZSRR; polskie władze ewakuowane do Rumunii; gdzie zostały internowane
27.09 powstanie Służby Zwycięstwu Polski
30.09 Władysław Raczkiewicz prezydentem; generał Władysław Sikorski premierem rządu na uchodźstwie
8.10 włączenie do Rzeszy niemieckiej zachodniej i północnej części ziem polskich
12.10 utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
4.12 tzw. Instrukcja Nr 1 o organizowaniu w kraju Związku Walki Zbrojnej

1940

9/10.02 pierwsza masowa deportacja ludności polskiej w głąb ZSRR (druga w kwietniu; trzecia w czerwcu 1940 i czwarta w czerwcu 1941)
27.04 rozkaz o utworzeniu w Oświęcimiu obozu Auschwitz (pierwsze transporty w czerwcu 1940)
21.06 polskie władze emigracyjne przenoszą się do Londynu
07-10 tzw. Bitwa o Anglię z udziałem polskich lotników

1941

30.07 w Londynie podpisano układ polsko-radziecki (tzw. układ Sikorski–Majski); a 14.08 – układ wojskowy o utworzeniu armii polskiej w ZSRR

1942

14.02 przemianowanie ZWZ na Armię Krajową (AK)
24.03 początek ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschód (zakończona w końcu sierpnia 1942)
22.07 początek masowych deportacji z getta warszawskiego do obozów zagłady

1943

12.04 władze niemieckie ogłosiły odkrycie grobów polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez NKWD
19.04 wybuch powstania w getcie warszawskim (walki trwały do połowy maja)
25.04 ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźstwie
4.07 w katastrofie lotniczej w Gibraltarze ginie generał Władysław Sikorski; generał Kazimierz Sosnkowski mianowany nowym Wodzem Naczelnym; a Stanisław Mikołajczyk (SL) nowym premierem
12–14.10 bitwa pod Lenino

1944

1.02 w Warszawie udany zamach oddziałów AK na dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego; Franza Kutscherę
02-03 pierwsze walki AK na Wołyniu i Wileńszczyźnie w ramach „Burzy”
18.05 oddziały II Korpusu zdobywają niemieckie umocnienia wokół klasztoru na Monte Cassino
21.07 w Moskwie powstał z inicjatywy komunistów Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego; 22 lipca ogłoszenie „Manifestu PKWN”
1.08 wybuch powstania warszawskiego (koniec walk – 3 października)
14.09 wojska radzieckie i polskie zajęły prawobrzeżną Warszawę

1945

17.01 wojska radzieckie i polskie wkraczają do lewobrzeżnej Warszawy
19.01 rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu Armii Krajowej
28.03 aresztowanie przez NKWD przywódców Polski Podziemnej
17–21.06 rozmowy w Moskwie o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
18–21.06 w Moskwie proces przywódców Państwa Podziemnego (tzw. proces szesnastu)
28.06 utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
5.07 USA i Wielka Brytania cofają uznanie rządowi polskiemu w Londynie; uznają TRJN